Med IFRS 9 införs en framåtblickande modell för att redovisa kreditförluster i de finansiella rapporterna – modellen för förväntade kreditförluster.

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett världsomspännande regelverk av redovisningsstandarder. I Sverige är det genom EU ett krav på att företag noterade på reglerade marknader (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) tillämpar IFRS i sin redovisning.

Redovisningsstandarden IFRS9 tillämpas på räkenskapsår som påbörjades den 1 januari 2018 eller senare och skiljer sig väsentligt mot föregående standard IAS 39. Standarden är den största utmaningen inom kreditriskmodellering sedan Basel 2.

Regelverket innebär bland annat ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster, vilket innebär att den tidigare modellen med grund i inträffade förluster ersätts av en modell som baseras på förväntade kreditförluster. Syftet är att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede och att minska volatiliteten i redovisade kreditförluster.

Förväntade kreditförluster är en uppskattning av förluster som företaget förväntar sig som resultatet av en förlusthändelse. Risken baseras på att det finns en viss sannolikhet att kunden i framtiden inte kommer att kunna betala. I och med övergången så fås en högre reserveringsgrad då reservering görs för alla lån redan vid avtalets början.
Evitec deltar som projektledare i en av storbankernas implementationsprojekt för impairment – nedskrivning av kreditförluster enligt IFRS 9.

Relaterade nyheter

Blogg
07 augusti 2020

Implementering av AML (Anti Money Laundering Act)

Hur ni som organisation förhindrar penningtvätt och möter lagstiftningens krav
Blogg
07 augusti 2020

Implementering av P27

P27 Nordic Payments Platform har som mål att underlätta handel och finansiellt utbyte mellan de nordiska länderna.