Med IFRS 9 införs en framåtblickande modell för att redovisa kreditförluster i de finansiella rapporterna – modellen för förväntade kreditförluster.

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett världsomspännande regelverk av redovisningsstandarder. I Sverige är det genom EU ett krav på att företag noterade på reglerade marknader (Nasdaq Stockholm och NGM Equity) tillämpar IFRS i sin redovisning.

Redovisningsstandarden IFRS9 tillämpas på räkenskapsår som påbörjades den 1 januari 2018 eller senare och skiljer sig väsentligt mot föregående standard IAS 39. Standarden är den största utmaningen inom kreditriskmodellering sedan Basel 2.

Regelverket innebär bland annat ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster, vilket innebär att den tidigare modellen med grund i inträffade förluster ersätts av en modell som baseras på förväntade kreditförluster. Syftet är att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede och att minska volatiliteten i redovisade kreditförluster.

Förväntade kreditförluster är en uppskattning av förluster som företaget förväntar sig som resultatet av en förlusthändelse. Risken baseras på att det finns en viss sannolikhet att kunden i framtiden inte kommer att kunna betala. I och med övergången så fås en högre reserveringsgrad då reservering görs för alla lån redan vid avtalets början.
Evitec deltar som projektledare i en av storbankernas implementationsprojekt för impairment – nedskrivning av kreditförluster enligt IFRS 9.

Relaterade nyheter

Nyheter
14 juni 2022

Profit Software byter namn till Evitec som del av nordisk expansion

Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och Profit Software byter namn till Evitec i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Nya namnet tas i bruk under hösten 2022.
Nyheter
03 juni 2022

Vi letar alltid efter nya talanger – kanske är du en av dem?

Under våren 2022 blev vi uppköpta av det finska it-bolaget Profit Software, vilket ger ännu fler möjligheter till spännande arbetsuppgifter, projekt och kunder!