Vårt erbjudande


Implementation av AML

Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen omfattar fysiska personer och företag som driver verksamhet som kräver ansökan hos finansinspektionen, fastighetsmäklare, Spel och kasinoverksamhet, handel med varor/tjänster (>5000 euro i kontanter) samt revisor/skatterådgivning.
Den stora förändringen för många banker och försäkringsbolag är att införa ett riskbaserat arbetssätt, vilket betyder att arbetet med penningtvättsåtgärder utgår från de största identifierade riskerna som penningtvättslagen avser.
Banker och försäkringsbolag måste bedöma hur stor risken är att deras produkter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, detta görs bl a genom att uppnå god kundkännedom.
Evitecs långa erfarenhet inom Bank har lett till flera uppdrag inom detta regelverksområde. Idag jobbar vi rollerna som projektledare, kravanalytiker och arkitekt i olika implementationsprojekt som syftar till att uppfylla kraven kring AML.

Implementation av GDPR

General Data Protection Regulation regelverket är ett regelverk som träffar de allra flesta branscher, och inte minst Bank och Försäkring. Evitec har erfarenhet av hur man lägger upp arbetet, från kartläggning av system och processer till olika typer av mönster i genomförande fasen. Vi har sett att olika kunder har olika förutsättningar att uppfylla detta regelverkskrav på ett mer eller mindre omfattande sätt.
Evitec jobbar i olika typer av GDPR projekt. Som exempel kan nämnas
• uppdrag i centrala GDPR projekt hos kunden som koordinerar arbetet och ser till att nödvändiga förändringar i system och processer genomförs hos kunden
• uppdrag som avser analys- och kartläggningsuppdrag som syftar till att kunden ska få en bild över var insatser behöver genomföras.
Evitec deltar i olika GDPR projekt i rollerna kravanalytiker, arkitekt, projektledare.

Implementation av IFRS 9

Den nya redovisningsstandarden IFRS9 ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare och skiljer sig väsentligt mot nuvarande standard IAS 39. Standarden är den största utmaningen inom kreditriskmodellering sedan Basel 2.
Regelverket innebär bland annat ändrade principer för reserveringar och nedskrivningar av kreditförluster, vilket innebär att den tidigare modellen med grund i inträffade förluster ersätts av en modell som baseras på förväntade kreditförluster. Syftet är att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede och att minska volatiliteten i redovisade kreditförluster.
Förväntade kreditförluster är en uppskattning av förluster som företaget förväntar sig som resultatet av en förlusthändelse. Risken baseras på att det finns en viss sannolikhet att kunden i framtiden inte kommer att kunna betala. I och med övergången så fås en högre reserveringsgrad då reservering görs för alla lån redan vid avtalets början.
Evitec deltar som projektledare i en av storbankernas implementationsprojekt för impairment – nedskrivning av kreditförluster enligt IFRS 9.

implementation-av-fatca